MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ AYDINLATMA METNİ

Pleiades Seminer ve Organizasyon Danışmanlık Hizm. Ltd. Şti. (“Veri sorumlusu”, “Pleiades Meditasyon Akademisi”) olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”, “KVKK”) ve ilgili mevzuat uyarınca kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. Bu metin ile kişisel verilerinizin işlenme süreçleri hakkında sizleri detaylıca bilgilendirmek istiyoruz.

Bu kapsamda Pleiades Meditasyon Akademisi, gerekli olan tüm teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle kişisel verilerinizi; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve KVKK başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması ile ilgili tüm mevzuatın öngördüğü sınırlar çerçevesinde, KVKK’nın 4. maddesinde yer alan;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 • İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

ilkelerine uygun olarak işleyecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Pleiades Meditasyon Akademisi’nden yaptığınız alışveriş kapsamında işlenecek olan;

 • Kimlik verisi kategorisinde değerlendirilen; ad ve soyadınız, aramızda satış sözleşmesi kurulabilmesi, tarafımıza ulaşan siparişler arasında ayırt edilebilirliğinizin sağlanabilmesi; C. Kimlik numaranız,  hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi,
 • İletişim verisikategorisinde değerlendirilen; telefon numaranız ve e-posta adresiniz, satın aldığınız ürünün teslimatıyla ilgili bildirimlerin tarafınıza iletilebilmesi, satış sözleşmesi kapsamında sizinle iletişim kurulmasını gerektirecek bir durum olması halinde size ulaşılabilmesi; teslimatın yapılacağı ev, iş, yazlık ve diğer adres bilgileriniz, satın aldığınız ürünün ulaştırılacağı adresin tespit edilebilmesi ve ürününün size ulaştırılabilmesi,
 • Müşteri işlem verisikategorisinde değerlendirilen; fatura adresiniz, düzenlediğimiz fatura ve e-faturalarda adresinizin gösterilebilmesi, saklama ve arşiv yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, daha sonraki alışverişlerinizde kullanılmak üzere süreçlerinizin hızlandırılabilmesi amacıyla kaydedilmesi, hediye çeki, indirim kuponu ve kampanya kullanımına ilişkin bilgileriniz, kampanya kodlu ödeme takibinizin gerçekleştirilebilmesi, vermiş olduğunuz hukuki onaylarınız, hukuki yükümlülüklerimizin gerçekleştirilebilmesi, onay kayıtlarının hukuka uygun şekilde saklanabilmesi, alışveriş bilginiz, yaptığınız alışveriş kategorisi belirlenerek size özel indirimlerin sağlanabilmesi, sipariş/ gönderi takip numaranız, siparişiniz kapsamında satın aldığınız ürünün teslimatıyla ilgili bilgilerin tarafınıza sunulabilmesi, satın aldığınız ürünün gönderimi kapsamında kargo hizmetinden sorunsuz şekilde faydalandırılabilmeniz ve siparişinizi sorgulayarak takibini yapma imkanının sağlanabilmesi,
 • “Ödeme Seçenekleri” içerisinden ‘Havale/EFT/Kredi Kartı’ bölümünü tercih etmeniz halinde, Kimlik verisi kategorisinde değerlendirilen; ad ve soyadınız ile Müşteri işlem verisi kategorisinde değerlendirilen; IBAN numaranız, satış sözleşmesi kapsamındaki ödeme işleminizin gerçekleştirilebilmesi, vermiş olduğunuz siparişin iptali, takibi ve iadesi esnasında siparişinizin belirlenebilmesi, saklama ve arşiv yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,

amaçları ile işlenecektir.

“Ödeme Seçenekleri” içerisinden ‘Kredi-Banka Kartı’ bölümünü tercih etmeniz halinde, Müşteri işlem verisi kategorisinde değerlendirilen; kart üzerindeki isim, kart numarası, kart tipi, kartın son kullanım tarihi, kart CCV numarası bilgileriniz, veri sorumlusu olarak Pleiades Meditasyon Akademisi  tarafından işlenmemekte, ödeme işleminin tamamlanması faaliyeti aramızdaki hizmet ilişkisi gereği sözleşmeli kuruluşlar tarafından gerçekleşmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASININ YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz; www.meditasyonakademisi.com adresinde yer alan ‘Satın Al’ sekmesi üzerinden, Pleiades Meditasyon Akademisi internet sitesi üyeliğinizi kullanarak gerçekleştirmiş olduğunuz işlemler kapsamında tamamen otomatik olan yollar ile toplanmaktadır.

Yukarıda işlenme amaçları ve elde edilme yöntemi tarafınıza sunulan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen;

 1. Kişisel veri işlemenin kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 2. Mesafeli Satış Sözleşmesinin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,
 3. Pleiades Meditasyon Akademisi’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için kişisel veri işlemesinin zorunlu olması,
 4. Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Pleiades Meditasyon Akademisi’nin meşru menfaatleri için kişisel verilerinizi işlemenin zorunlu olması
 5. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenebilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz;

 1. Avukatlar, denetçiler, vergi danışmanları ile danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer üçüncü kişilere; iş süreçlerimizi hukuka ve meşru menfaatlerimize uygun olarak yürütebilmemiz, olası bir yargı sürecinde savunma hakkımızı kullanabilmemiz,
 2. Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize; hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz,
 3. Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmî kurumlar ve kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına; hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz,
 4. Grup şirketlerimize, iş ortaklarımıza, ifa yardımcılarımıza, tedarikçilerimize, yukarıda yer alan işleme amaçlarının gerçekleştirilebilmesi, iş süreçlerinde ve ürünlerimizin/ hizmetlerimizin sunulmasında/ geliştirilmesinde destek alınabilmesi, saklama ve arşivleme faaliyetleri ile altyapı ve güvenlik süreçlerinin yürütülebilmesi

amaçları ile KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Kişisel verilerinizle ilgili olarak;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. 7.maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, iadeli taahhütlü mektup aracılığıyla veya şahsen veya noter aracılığıyla yazılı olarak , daha önce bize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz var ise elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle bize ulaşarak iletebilirsiniz.

Başvurunuz KVKK’da öngörülen ilgili hükümler doğrultusunda cevaplandırılacak olup başvuru sahibinin, ilgili kişi olduğunun teyit edilmesi amacıyla Pleiades Meditasyon Akademisi sizden bazı doğrulayıcı bilgiler talep edebilecektir; bu bilgiler yalnızca ilgili kişinin kimliğinin tespit edilmesi ve başvuru sonuçlarının doğru kişiyle paylaşılması adına talep edilecektir.